default-logo

Profilo Tiroideo

PROFILO DI BASE

  • TSH
  • FT4

PROFILO D’APPROFONDIMENTO

  • FT3
  • FT4
  • TSH
  • Ab Anti Tireoglobulina
  • Ab Anti Tireoperoddidasi