default-logo

Età pediatrica

  • Glicemia
  • Creatinemia
  • Bilirubina Totale
  • Bilirubina Frazionata
  • Sodiemia
  • Potassiemia
  • Elettroforesi delle proteine
  • TAS
  • Emocromo
  • Esame urine